Archiv des Monats “April 2019

Echinocereus pectinatus, Mexico, San Luis Potosi, Charco Blanco