Bilder

HMAO-001-0559 – Echinocereus mojavensis, USA, Colorado, Mesa Co.

HMAO-001-0559 - Echinocereus mojavensis, USA, Colorado, Mesa Co.

HMAO-001-0559 – Echinocereus mojavensis, USA, Colorado, Mesa Co.