Echinocereus pectinatus, Mexico, San Luis Potosi, La Tapona